các tài liệu khởi công công trình Dự án gold Tower

Số là Dự án gold Tower làm CĐT 1 dự án 100% vốn tư nhân , Dự án gold Tower tham khảo được danh mục các tài liệu cần thiết để khởi công công trình như sau :
1. Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền
3. Quyết định giao đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4. Biên bản giao mốc, bản đồ cấm mốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
5. Giấp phép xây dựng
6. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về thiết kế và PCCC, bảo vệ môi trường
7. Văn bản chấp thuận đấu nối hạ tầng ( điện, cấp thoát nước…)
8. Văn bản phê duyệt kq đấu thầu, chỉ định thầu
9. Hợp đồng với các đơn vị thi công,TVGS,…
10 . Điều kiện năng lực các đơn vị TC, TVGS,…
11. Quyết định bổ nhiệm nhân sự công trình của từng đơn vị
12. Báo cáo kq khảo sát địa chấp công trình
13. Biên bản nghiệm thu báo cáo kq khảo sát XD
14. Biên bản nghiệm thu các buóc thiết kế
15. Hồ sơ TKKT thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
16. Kết quả thẩm tra TKKT
17. Lệnh khởi công
18. Nhật kí công trường
Dự án gold Tower đang trợ giúp về công tác QLDA cho công ty tư nhân ,vốn đầu tư 100% là tư nhân . Công trình mình theo ND29 thuộc công trình dân dụng cấp đặc biệt.
Dự án gold Tower xin hỏi từng mục thế này 
1.Mục 1 :thuộc về quyền hạn của đơn vị nào ? chủ đầu tư công trình làm đơn gửi lên cấp có thẩm quyền của nhà nước và xin giấp phép đầu tư, cấp có thẩm quyền đối với DA mình là sở hay phòng ?
2.Mục 2 : thuộc thẩm quyền của giám đốc đơn vị mình phải không ??? mẫu của mục này thì lấy theo PL3 của NĐ12 đúng không ?
3.Mục 4 : Hỏi về khi giao mốc có sự tham gia của : đơn vị đo đạc ,TV thiết kế , TVGS, CĐT , theo được biết thì có thêm phòng tài nguyên môi trường của quận nữa, Mình xin hỏi là có bắt buộc phải có phòng tài nguyên môi trường của quận hay không?

Reply